Avaluació Educació Artistica - Música i Dansa

En el següent enllaç podeu consultar les eines d'avaluació que s'ultilitzen a l'assignatura de música i dansa depenent de les activitats competencials que es realitzen.

En termes generals, es procura dur a terme una avaluació formativa o continuada dels processos que duen a terme els alumnes en aquesta assignatura, posant el focus en el procés en el qual es desenvolupa l'activitat i ajudant-nos a copsar d'on parteix l'alumne, quin desenvolupament d'aprenentatge ha dut a terme i fins on ha estat capaç d'arribar.

Generalment hi trobareu Rúbriques o matrius d'avaluació, d'autoavaluació i coavaluació, graelles d'observació i dianes d'auto i coavaluació d'activitats concretes.

La rúbrica d'avaluació és una eina d'avaluació utilitzada amb la finalitat d'aconseguir una objectivitat més gran. Ens permet mesurar el treball dels alumnes i també el seu procés, les seves habilitats per a treballar de forma cooperativa, ...

Què aconseguim amb les rúbriques d'avaluació:

- Ajuda als alumnes a pensar
- Els orienta sobre què s'espera d'ells
- Els ajuda a fixar-se en tots els detalls
- Permet promoure un millor treball, sent conscients d'on s'espera que arribin

Les Graelles d'observació resulta un instrument idoni per a fer seguiments de les conductes individuals i col·lectives davant les situacions d'ensenyament aprenentatge i incidir en el desenvolupament de les capacitats dels alumnes.


Les Dianes d'autoavaluació permeten a l'alumne visualitzar de manera gràfica quina ha estat la seva implicació en l'activitat, tant pel que fa a un nivell individual com col·lectiu (tenint en compte que la major part de les activitats que desenvolupem són en equips d'aprenentatge cooperatiu).

A continuació podeu accedir a l'enllaç on trobareu els instruments i eines d'avaluació de l'assignatura:

Eines d'avaluació de l'assignatura de Música i Dansa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada